Un Tîm. Un Ddynoliaeth: Anrhydeddu Torwyr Cod y Byd Rygbi o Fae Caerdydd

Bydd rhai o arwyr chwaraeon mwyaf y wlad yn cael eu hanfarwoli mewn gwaith celf parhaol sydd wedi’i gynllunio i sicrhau nad anghofir eu hanesion na stori’r gymuned amlddiwylliannol falch a bywiog a helpodd i’w llunio.

Mae ‘Un Tîm – Un Ddynoliaeth, Anrhydeddu Torwyr Cod y Byd Rygbi o Fae Caerdydd’ yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Treftadaeth Chwaraeon, 2020.

Bydd y project yn codi arian i greu tri cherflun fydd yn cael eu dewis o blith 13 seren chwaraeon a wnaeth gyfraniad trawiadol yn chwarae yn Rygbi’r Gynghrair dros y 120 mlynedd diwethaf.

Cafodd pob un o’r tri ar ddeg o enwebeion eu magu o fewn radiws o dair milltir i Fae Caerdydd. Dioddefodd llawer ohonynt ragfarn a hiliaeth cyn gadael Cymru i ddod o hyd i enwogrwydd fel sêr Rygbi’r Gynghrair yng Ngogledd Lloegr.

Cyfrannwch

Helpwch ni i godi’r arian sydd ei angen i greu’r tri darn o waith celf parhaol.

Mae’r gwaith o greu cerflun i anrhydeddu ‘torwyr cod’ y byd rygbi o Fae Caerdydd, a adawodd etifeddiaeth barhaus ar fyd rygbi’r gynghrair, wedi cymryd cam mawr ymlaen yn ei ymgyrch codi arian.

Roedd y cerflun, a fydd yn anrhydeddu tri o’r chwaraewyr mwyaf blaenllaw a symudodd yn ddadleuol o yrfaoedd amatur yr undeb i serennu yn nhimau rygbi’r gynghrair proffesiynol Lloegr, yn destun ymgyrch codi arian dan arweiniad y dyn busnes o Dde Cymru, Syr Stanley Thomas OBE.

Wrth nesáu at ei darged, mae’r pwyllgor codi arian bellach wedi comisiynu’r cerflunydd Steve Winterburn i greu’r heneb i’r arwyr chwaraeon, Billy Boston, Clive Sullivan a Gus Risman, y tri o Butetown a hen ardal Tiger Bay.

Meddai Syr Stanley: “Fe wnes i ymrwymiad ddwy flynedd yn ôl i gyflawni ein targed codi arian a chomisiynu’r cerflun o fewn dwy flynedd. Er bod Covid wedi effeithio’n sylweddol ar ein hymdrechion i godi arian, mae’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni yn rhyfeddol.

“Hoffwn ddiolch i Vaughan Gething AoS, Llywodraeth Cymru, yn ogystal â Gaynor Legall, cadeirydd y Gyfnewidfa Dreftadaeth a Diwylliannol, Gareth Kear, pennaeth Cynghrair Rygbi Cymru, ein pwyllgor a’n cynghorwyr ac, wrth gwrs, y cyhoedd sydd wedi rhoi i’r achos.”

Mae gan Winterburn, o Yorkshire Fine Arts, gyfoeth o brofiad yn dathlu arwyr ym myd y campau ac mae eisoes wedi anfarwoli Billy Boston mewn cerflun yn Wigan ac wedi creu’r cerflun eiconig ‘Arwyr’ rygbi’r gynghrair yn Stadiwm Wembley.

Roedd Boston, ynghyd â Sullivan a Risman, yn torri tir newydd wrth symud i ogledd Lloegr, gan oresgyn rhagfarn i fod yn sêr nid yn unig yn eu cymunedau mabwysiedig newydd ond hefyd yn y timau Prydain Fawr yr oeddent yn eu cynrychioli.

“Daethant ag anrhydedd iddynt eu hunain, eu teuluoedd, y gêm a’r cymunedau lle cawsant eu magu,” meddai llefarydd ar ran y cyngor, “a bydd y cerflun hwn yn deyrnged addas i’r arwyr hyn. Rydym wrthi’n chwilio am y lle mwyaf addas ym Mae Caerdydd i osod y cerflun pan fydd wedi’i gwblhau.”

Dywedodd Vaughan Gething, yr aelod o’r Senedd y mae ei etholaeth yn cynnwys Bae Caerdydd: “Mae wedi cymryd amser hir i Gymru anrhydeddu rhai o’r arwyr chwaraeon hyn a chredaf y bydd y cerflun hwn yn gadael etifeddiaeth hirhoedlog lle caiff mawredd y chwaraewyr hyn ei ddathlu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Wneud rhodd.

Bydd Clive Sullivan, athletwr chwedlonol a aned yng Nghaerdydd a fydd yn cael ei anfarwoli gyda cherflun newydd yn ei ddinas enedigol, yn cael ei anrhydeddu yng Nghwpan Rygbi Gynghrair y Byd eleni.

Sully Ball
Ganed Sullivan yn Sblot ym 1943, ac ef oedd y chwaraewr du cyntaf i gapteinio tîm cenedlaethol Prydeinig a’r gŵr olaf i arwain tîm Prydeinig i lwyddiant yng Nghwpan y Byd, lle gwnaeth ei gais rhyfeddol yn erbyn Awstralia ym 1972 helpu Prydain Fawr i ennill y teitl.

Er iddo farw o ganser ym 1985 yn ddim ond 42 oed, mae ei enwogrwydd yng Nghaerdydd ar sylfeini cadarn – mae wedi’i ddathlu’n un o ‘Dorwyr Cod y Byd Rygbi’, y chwaraewyr a newidiodd yn ddadleuol o rengoedd amatur rygbi’r undeb i fod yn sêr cyflogedig yn rygbi’r gynghrair. Gwnaeth rhai frwydro yn erbyn hiliaeth a rhagfarn cyn cael eu dathlu’n arwyr yng ngogledd Lloegr.

Nawr bydd enwogrwydd Sullivan yn cyrraedd cenhedlaeth newydd o gefnogwyr rygbi’r gynghrair gan fod trefnwyr y twrnament eleni wedi enwi’r bêl a ddefnyddir ym mhob un o’r 61 gêm ar draws digwyddiadau’r dynion, menywod a chadair olwyn yn ‘Bêl Sully’.

Fe’i dadorchuddiwyd yn Stadiwm MKM, cartref Hull, lle mae Sullivan yn dal i fod y prif sgoriwr ceisiau erioed, ac mae’r anrhydedd yn cydnabod Sullivan fel un o chwaraewyr gorau Cymru sy’n cynrychioli gwerthoedd craidd y twrnament a hanes rygbi’r gynghrair ac yn cydnabod yr effaith sylweddol a gafodd ar y gamp.

“Byddai fy nhad wedi ei anrhydeddu o weld ei gyflawniadau’n cael eu cydnabod yn y ffordd hon,” meddai Anthony Sullivan, sy’n gyn-chwaraewr rhyngwladol cod deuol ei hun. “Bydd yn arbennig iawn i’w deulu ei weld yn cael ei werthfawrogi fel hyn ac i’w enw gael effaith gadarnhaol ar genedlaethau’r dyfodol o fewn y gamp.”

Yng Nghaerdydd, bydd Sullivan yn un o dri ‘Thorrwr Cod’ – ochr yn ochr â Billy Boston a Gus Risman, i gyd o ardaloedd Butetown a Tiger Bay yn y ddinas – sy’n serennu ar gerflun efydd enfawr sydd wrthi’n cael ei saernïo gan yr artist enwog Steve Winterburn. Bydd yn nodi’r cyfraniad i’r gamp a wnaed gan 13 o chwaraewyr, ‘cewri Bae Caerdydd’, a gafodd effaith enfawr ar rygbi’r gynghrair.

Dywedodd arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, is-gadeirydd y pwyllgor sydd wedi codi £150,000 tuag at y cerflun hyd yma, ei fod wrth ei fodd bod anrhydedd ddiweddaraf Sullivan wedi dod ar adeg allweddol. “Bydd rownd gynderfynol gyntaf Cwpan y Byd yn cael ei chwarae ar 50 mlwyddiant cais gwych Clive yn erbyn Awstralia ac rwy’n siŵr y cawn ein hatgoffa o fawredd y foment.

“Rydyn ni fel cyngor wedi ymrwymo i anrhydeddu’r holl Dorwyr Cod, a bydd y cerflun yn sefyll yn falch mewn lleoliad allweddol ym Mae Caerdydd gan sicrhau nad yw eu straeon, na stori’r gymuned amlddiwylliannol falch a bywiog a helpodd i’w siapio – byth yn cael eu hanghofio.”

XIII Mawrion Rygbi’r Gynghrair Bae Caerdydd

Ymhlith y 13 o Dorwyr Cod y Byd Rygbi, sydd i gyd yn hanu o ardal Bae Caerdydd a’r cyffiniau mae:

3 enillydd Cwpan y Byd
9 chwaraewr rhyngwladol Prydain Fawr
12 o chwaraewyr rhyngwladol Cymru
3 aelod o Oriel Anfarwolion Rygbi’r Gynghrair
4 aelod o Restr yr Anrhydeddau Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru
7 chwaraewr a enillodd 17 rownd derfynol Cwpan Her

Cafodd y project ei ysbrydoli gan alwadau gan gymunedau Butetown a Bae Caerdydd ehangach am deyrnged briodol i’r chwaraewyr a wnaeth gymaint i wella cysylltiadau hiliol ledled Prydain.

Bydd dyn busnes a dyngarwr, Syr Stanley Thomas OBE, yn ymgymryd â’r rôl fel cadeirydd y pwyllgor codi arian, sydd hefyd yn cynnwys arweinwyr cymunedol o Butetown yn ogystal â chynrychiolwyr o Rygbi’r Gynghrair Cymru ac Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru.

Mae gan y project, sydd wedi’i gynnull gan arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, gefnogaeth lawn y Cyngor. Mae arweinydd y Cyngor hefyd yn is-gadeirydd y pwyllgor.

‘Un Tîm – Un Ddynoliaeth. Mae anrhydeddu Torwyr Cod y Byd Rygbi o Fae Caerdydd yn ennill statws elusennol drwy ffurfio partneriaeth ag ‘Archif Cyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliant – Porth Teigr a’r Byd’, elusen uchel ei pharch sydd eisoes wedi’i sefydlu yng nghanol hen ardal Porth Teigr. Mae’r pwyllgor hefyd yn cael ei gynghori gan Capital Law a Azets Accountants.

Yr Hyn Sydd Ganddynt I’w Ddweud Am Y Project

Nid yw Caerdydd erioed wedi gwneud digon i gydnabod ei mawrion chwaraeon, yn enwedig yng nghymuned Butetown, lle daeth cynifer o chwaraewyr rygbi’r gynghrair gwych. Rhaid inni roi cydnabyddiaeth i’r gymuned hon. Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy ngwahodd i Gadeirio’r pwyllgor ac rwyf am weld y cerflun hwn yn cael ei godi o fewn dwy flynedd. Mae’n hanfodol bod chwaraewyr fel Billy Boston, sydd bellach yn 86 oed, yn gallu ei weld yn cael ei gwblhau o fewn eu hoes. Mae’n bwysig ein bod yn dechrau’r gwaith hwn ar unwaith ac rwyf wedi gwneud cyfraniad ariannol i’w roi ar waith. Ond mae’n broject cymunedol i raddau helaeth ac rwy’n siŵr y byddan nhw, ynghyd â chlybiau ac awdurdodau rygbi’r gynghrair yng ngogledd Lloegr, yn ei gefnogi.

Mae cyflawniadau neilltuol cynifer o chwaraewyr rygbi o bair amlddiwylliannol Bae Caerdydd wedi cael eu hanwybyddu ers gormod o amser. Roeddent nid yn unig yn dod ag anrhydedd iddyn nhw eu hunain, eu dinas a’u cenedl, ond hefyd yn helpu i chwalu rhwystrau hiliaeth ac anghyfiawnder cymdeithasol. Gwnaethant gamu’n hyderus i’r byd ehangach, ac mae eu hesiampl a’u cyflawniadau yn ysbrydoliaeth i ni a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’n bryd i Gaerdydd eu dathlu’n briodol.

Mae cael project fel hwn, sy’n anrhydeddu cynifer o chwaraewyr rygbi’r gynghrair gorau Cymru yn y gorffennol, yn hynod o bwysig. Mae’n drobwynt mawr i ni. Yng Ngogledd Lloegr maen nhw i gyd yn siarad am Borth Teigr a’r chwaraewyr gwych a aeth i fyny i chwarae rygbi’r gynghrair o Gaerdydd. Mae angen inni fyfyrio ar ein gorffennol gwych a’i ddefnyddio fel arwyddbost ar gyfer y dyfodol. Nid dim ond codi cerflun rydyn ni, mae hwn yn broject sydd ag addysg, rhagoriaeth mewn chwaraeon a chyfiawnder cymdeithasol wrth ei wraidd.

Bydd y project hwn yn arf addysgol enfawr i’r bobl ifanc yn ardal Butetown a bydd yn ysbrydoliaeth i bawb. Roedd yr hyn a gyflawnodd y chwaraewyr hyn ar y cae chwarae’n rhyfeddol, ond mae eu campau’n mynd yn ddyfnach o lawer na hynny. Chwaraeodd llawer ohonynt ran yn y gwaith o chwalu rhwystrau cymdeithasol a hiliol. Yn fwy na hynny, profodd pob un ohonynt y gallwch ddod o ardal Butetown a Bae Caerdydd a choncro’r byd.

Fe’m magwyd yn yr un gymuned ym Mhorth Teigr â’r Bostons, y Dixons a’r Freemans. Roedden nhw’n arwyr i ni bryd hynny oherwydd eu cyflawniadau ac maent yn dal i fod. Rydyn ni am nodi eu gweithredoedd mawr ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol fel y gallant fod yn ffynhonnell gyson o anogaeth ac ysbrydoliaeth.

Mae hwn yn broject gwych ac mae ganddo ein cefnogaeth lwyr. Mae Caerdydd wedi cynhyrchu cynifer o chwaraewyr rygbi’r gynghrair gorau’r byd a chodi cerflun i gydnabod eu cyflawniadau eithriadol yw’r ffordd fwyaf addas nid yn unig o nodi eu cyfraniadau anhygoel, ond hefyd i fod yn ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodol. Nid oedd yr un ohonynt erioed wedi anghofio eu gwreiddiau, ond roeddent yn gallu gadael eu cymunedau eu hunain a defnyddio eu doniau chwaraeon sylweddol i wella nid yn unig eu henw da eu hunain, ond hefyd enw da Cymru.

Nod Diwrnod Cenedlaethol Treftadaeth Chwaraeon yw rhannu a dathlu’r dreftadaeth chwaraeon anhygoel sydd yn ein cymunedau. Mae Sporting Heritage yn annog unigolion a sefydliadau i ddefnyddio’r digwyddiad i godi ymwybyddiaeth o dreftadaeth chwaraeon a fu gynt heb ei chydnabod neu heb ddigon o gynrychiolaeth. Mae’r project hwn yn ymgorffori’r ethos hwnnw a bydd yn cychwyn rhannu llawer o lwyddiannau amrywiol am y tro cyntaf a hefyd yn creu straeon ysbrydoledig at y dyfodol.